Karriertanács
Az egyéni vállalkozás
Az egyéni vállalkozás: a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű - saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott - gazdasági tevékenység.
Képzések
Beilleszkedés
Szakmai gyakorlatszerzés
Önéletrajz és kisérő levél
Karrier tervezés
Karrier
JAM -Az életrevaló tudás
Rendhagyó árnyéknap a kaszárnyában
Állásszerzés
Álláskeresési stratégiák
EUkarrier
Európai önkéntes Szolgálat
Programajánló
Január 2021
H K S C P S V
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ebben a hónapban
Állás és karrier
Állásszerzés
Álláskeresési stratégiák
Karriertanács
Képzések
EUkarrier
Pályakezdőknek 2.
Pályakezdők munkatapasztalat szerzési támogatása

Karriertanács Karriertanács
A társas vállalkozás
Munkatársunktól   2006 March 10, Friday  

Amennyiben úgy érzed, hogy csapatban jobb eredményeket tudnál elérni, és a vállalkozást sikeressé tételéhez, partnerekre van szükséged, társas vállalkozást érdemes alapítanod. Nagyon fontos, hogy leendő kollégáidat jól válogasd meg, mert amilyen sok előnnyel jár, olyan sok nehézséget is okozhat a csapattagok különböző gondolkodásmódja, mentalitása, munkamódszere, teherbírása. A társas vállalkozás formája lehet gazdasági társaság, vagy gazdasági társaságnak nem minősülő társas vállalkozás. Ha munkatársaiddal a társas vállalkozás mellett döntesz, akkor az alábbi alternatívák közül is választhatsz:
  Hozzászólások 1 Nyomtat E-mail PDF
Gazdasági társaságok:

• Betéti Társaság

• Közkereseti társaság

• Korlátolt felelősségű társaság

• Közös vállalat

• Közhasznú társaság

• Részvénytársaság

• Egyesülés

Gazdasági társaságot csak a törvényben meghatározott és szabályozott formában alapíthatsz és működtethetsz. A gazdasági társaság saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és egyben perelhető is. Az előző pontokban felsorolt vállalkozások az előtársaságként (a cégbejegyzési kérelem benyújtásától a cégbejegyzésig terjedő időszakban ún. előtársaságként folytatható gazdasági tevékenység) történő működés időszakában is társas vállalkozásnak minősülnek. Gazdasági társaságnak nem minősülő társas vállalkozások:

• a szabadalmi ügyvivői társaság

• a gépjárművezető-képző munkaközösség

• az oktatói munkaközösség

• ügyvédi iroda

A gazdasági társaságok különböző formái lehetőséget adnak arra, hogy a neked leginkább megfelelőt, tervezett vállalkozásod kereteihez legjobban alkalmazkodót válaszd. A továbbiakban a gazdasági társaságok néhány, az induló vállalkozásoknál preferált formáját mutatjuk be.

Egy kis segítség a kiinduláshoz:

http://www.vallalkozas.lap.hu

Általános információk a gazdasági társaságokról:

http://www.origo.hu/uzletinegyed/cegek/index.html

BETÉTI TÁRSASÁG

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2948.htm

A betéti társaság olyan jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ahol a társaság tagjai üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. Ekkor a beltag felelőssége a társaság vagyona által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan (a beltag teljes vagyonával felel, tehát a magánvagyonával is!), míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. (A bt-nek több bel- és kültagja is lehet.) A betéti társaság alapításához és működéséhez minimum két tag szükséges. Fontos figyelembe venni a gazdasági társaságokról szóló törvény azon szabályát http://www.ado.info.hu/Gtsztv.htm#a , amely kimondja, hogy amennyiben a betéti társaság kültagjának neve a társaság cégnevében szerepel, a kültag felelőssége a beltagéval azonos módon alakul. A bt. legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelyen mind a beltag mind a kültag részt vesz, azonban az üzletvezetésre és a képviseletre a kültag nem jogosult. A gazdasági társaságokról szóló törvény a betéti társaság alapítása során nem ír elő kötelező minimum vagyoni hozzájárulást a tagok részére. A bt. alapításához társasági szerződést kell írni (jogász írja, az alapításnál ez további költséget jelent), amiben cégformáktól független adatok http://www.microsec.hu/info/page/arov.html és cégformákhoz tartozó adatok http://www.microsec.hu/info/page/erov.html#cf06 szükségesek, majd ezt a tagoknak el kell fogadniuk. A társasági szerződés módosítása http://www.cegnet.hu/cv/0104/jogi/33_37.htm

KÖZKERESETI TÁRSASÁG

A közkereseti társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségvállalásuk mellett közös gazdasági tevékenységet folytatnak, és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. A társasági szerződésben meg kell határozni azt is, hogy a tagok milyen formában járulnak hozzá a vagyonhoz, és ha a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, a vagyoni hozzájárulást a tagoknak a társaság alapításakor kell rendelkezésre bocsátaniuk. A tagok korlátlan és egyetemleges felelősségvállalása azt jelenti, hogy a társaság kötelezettségeiért a tagok nemcsak a bevitt vagyonnal felelnek, hanem ha az nem bizonyul elegendő fedezetnek, akkor a kkt. tagjai a társaság kötelezettségeiért magánvagyonukkal is felelősséggel tartoznak. Ezért van az, hogy a társaság több tagjának hozzájárulása nélkül a kkt. egyik tagja sem lehet tagja a társaság tevékenységéhez hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságnak. Jellemző a kkt-re, hogy a természetes személy tagok általában személyes közreműködéssel vesznek részt a társaság munkájában és általában nincs elkülönült belső szervezet sem. A közkereseti társaság elnevezést (vagy a "kkt" rövidítést) a társaság cégszövegében fel kell tüntetni.

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2945.htm

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (KFT)

A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása alkotja, ami pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből (nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, valamint vagyoni értékű jog lehet) állhat. A tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság kötelezettségeiért - e törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel. A törzstőke összege nem lehet kevesebb 3.000.000,-Ft-nál. A pénzbetétek összege alapításkor nem lehet kevesebb a törzstőke 30%-nál és 1.000.000,-Ft-nál. A tagok törzsbetétei különböző összegűek is lehetnek, de az egyes törzsbetétek összege nem lehet kevesebb 100.000,-Ft-nál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és 10.000-rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából az őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. A korlátolt felelősségű társaság elnevezést, vagy annak kft. rövidítését a társaság cégnevében fel kell tüntetni. Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni!

http://www.hidasi.hu/menu_3.htm

http://www.cegnet.hu/cv/9804/jogi/60_61.htm

http://www.ujgazdasag.hu/lap.php?lap=start#3

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2951.htm

KÖZÖS VÁLLALAT

A közös vállalatot a tagok gazdálkodási cél elérése érdekében alapítják. A közös vállalat olyan gazdasági társaság, amely kötelezettségeiért elsősorban vagyonával felel. Ha ez a vagyon kevesebbnek minősül mint a tartozások összessége, akkor a tagok a vállalat tartozásaiért együttesen vagyoni hozzájárulásuk arányában kezesként felelnek. A vállalat irányító szerve az igazgatótanács. Az igazgatótanácsba mindegyik tag egy képviselőt küld. Ha a vállalat tagjainak száma indokolja, akkor a társasági szerződés igazgatóság létrehozásáról rendelkezhet. Az igazgatóság tagjait az igazgatótanács határozott időtartamra választja tagjai sorából és bármikor visszahívhatja azokat. A közös vállalat elnevezést, vagy annak kv. rövidítését a vállalat cégnevében fel kell tüntetni.

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2950.htm

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje = jegyzett tőke) alakul, amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben részvény névértékének vagy kibocsátási névértékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért - e törvényben meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel. A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 20.000.000,-Ft-nál. A pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke 30%-ánál és 10.000.000,-Ft-nál. A részvénytársaság elnevezést vagy annak rt. rövidítését a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2954.htm

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_37/jog_3708.htm

EGYESÜLÉS

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2949.htm

HONLAP AJÁNLAT:

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_36/jog_3692.htm

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_00/jog_0000.htm

FORRÁS:

http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9923/diakoldal/piacgazd/piacgazd.htm

http://www.ekormanyzat.hu/ugyleirasok?kateg=ugyleirasok:2000000000

http://www.apeh.hu/inf2001/e019_2.htm

http://fn.hu/cikk.cmt?cikk_id=3208

http://www.eletpalya.hu/html/ki_vallalkozas.htm

http://www.ujgazdasag.hu/lap.php?lap=start

http://www.origo.hu/uzletinegyed/vallalkozas/index.html

www.jogiforum.hu/kozerdeku/kozjegyzok.php

http://www.tring.hu/jogasz/magyar/index_m.htm

http://www.apeh.hu/inf2001/e019_2.htm

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_36/jog_3692.htm

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_00/jog_0000.htm

http://www.origo.hu/uzletinegyed/cegek/index.html

http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_29/jog_2948.htm

http://www.ado.info.hu/Gtsztv.htm#a

http://www.microsec.hu/info/page/arov.html

http://www.microsec.hu/info/page/erov.html#cf06

http://www.cegnet.hu/cv/0104/jogi/33_37.htm

http://www.vallalkozas.lap.hu

http://www.olh.hu/BOKIK/egyeni/tajekoztat.html

http://www.euromenedzser.hu/vallabc/INDEX.HTM

http://www.origo.hu/uzletinegyed/vallalkozas/20000620111900fech.html


 

Forrás:

  • Debreceni Egyetem - Pont Szolgáltató központ
  • Szegedi Tudományegyetem - Hallgatói Állásközvetítő és Karrier Iroda
  • Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem - Karrier Iroda
által kiadott KARRIER CD 2003


Hozzászólások Kedves Olvasó! Jelentkezzen be és akkor hozzászólhat a témához!

nagyimre 2009 November 10, Tuesday, 17:24:30

Ha céget akartok alapítani akkor ajánlom azt amit én is használtam, gyors , olcsó , azonnal megcsinálták, rugalmasak voltak, szóval legalább itt nem volt a szokásos bürokratizmus + adtak egy számlázóprogramot is ingyen. Ha bármire kíváncsiak vagytok még, sok infót találtok erről a http://www.ceget.hu weboldalon.

Hozzászólások száma: 1 


Webradio.hu - Szegedi, országos és sport hírek a nap 24 órájában!:Hírek arrow Karrier arrow A társas vállalkozásContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player